Spørsmål & Svar

Klikk på et spørsmål og få frem et svar.

Rullestolvekt og Stolvekt med Display MedVue

Klikk her for å se spørsmål og svar

Displayet går ikke slås på

Mulig løsning

AC-drift:

 • Er strømpluggen satt helt inn i stikkontakten?
 • Kontroller at stikkontakten har riktig vekselstrøm. Prøv å koble til et annet elektrisk apparat i den samme kontakten. Fungerer den?
 • Kontroller strømbryteren.
 • Har det vært strømbrudd?

Batteridrift:

 • Kontroller at batteriene er satt i og at de er riktig installert.
 • Er ikonet for batteristatus tomt (ingen pinner vises)?

Koble MV2-kontakten med den valgte 12VDC til stikkontakten på baksiden av MV2. Kobl deretter strømadapteren til en passende stikkontakt for å bruke MV2 og for lading av batteriene. Ellers må du fjerne de utladede batteriene og bytte dem ut med fulladede batterier og plassere de utladede batteriene i en ekstern lader for lading.

Feilaktig vekt vises

Forsikre deg om at vekten ikke berører et tilstøtende objekt.
Har du fulgt de nødvendige driftprosedyrene?

Vekten vises ikke

Se avsnittet om feil og statusvisninger.

Lengden vises ikke

Den digitale langsgående stangen var ikke i startposisjonen før MV2 ble slått på. Den indre rørglideren være helt trykket ned i det ytre røret. Det stasjonære røret og toppstykket brettes flatt mot det stasjonære rør før du slår på MV2.

Rullestolvekter og stolvekter med Display 758C

Klikk her for å se spørsmål og svar

Displayet slås ikke av, hva skal jeg gjøre?

Mulig løsning

Strømtilkobling (AC-adapter):

 • Er strømadapteren satt helt inn i stikkontakten?
 • Kontroller stikkontakten. Prøv å bruke en annen strømadapter i samme stikkontakt. Hjelper det?
 • Kontroller strømbryteren.
 • Har det vært feil på strømnettet?

Batteribruk :

 • Kontroller at batteriene er korrekt installert.
 • Er batteriene utladet?

Hvis det er alkaliske batterier, må du fjerne dem og sette inn nye.
Hvis det er Ni-Cad- eller NiMH-batterier, må du fjerne dem og erstatte dem med fulladede batterier eller lade dem opp med en ekstern batterilader.

Feil vekt vises

Er indikatoren kalibrert?
Forsikre deg om at vekten ikke berører et objekt i nærheten.
Kontroller vektcellenes kabelforbindelse.
Er riktig bruksprosedyre blitt utført?

Indikatoren viser ikke vekten

Les Visningsavsnittet for feil og status, og sørg for at O CAP-meldingen ikke vises. Hvis dette er tilfelle og vekten ikke er belastet, gjennomfør kalibreringsprosedyren.

A1C Now+

Klikk her for å se spørsmål og svar

Når skal jeg gjøre A1CNow selvkontroll-testen?

A1CNow selvkontroll-testen kan utføres når som helst på dagen. Ingen faste er nødvendig. Det kan være lurt å kjøre testen mens du gjør blodsukkertesten din.

Noen ganger har jeg vanskelig for å få en dråpe blod som er stor nok. Hva kan jeg gjøre?

Prøv å vaske hendene i varmt vann. Varmt vann bidrar til å øke blodsirkulasjonen slik at du får et bedre fingerstikk. Du kan også massere fingeren før fingerstikket.

Hva er den beste måten å fylle pipetten på?

Hold pipetten horisontalt eller i en 45 ° vinkel i forhold til bloddråpen. Berør igjen spissen/tuppen på pipetten forsiktig ved bloddråpen og la røret fylle seg. Den stopper automatisk når den er helt full.

Pipetten min er ikke helt fylt. Hva skal jeg gjøre?

Klem på fingeren for å få mer blod. Berør igjen spissen/tuppen på pipetten forsiktig ved bloddråpen og la røret fylle seg. Det kan hende du må stikke fingeren en gang til for å få det blodet du trenger. Hvis pipetten ikke blir fylt må du kontakte kundesupport.

Det er ekstra blod på spissen av pipetten. Hva skal jeg gjøre?

Tørk pipettespissen forsiktig med papir eller en serviett. Hvis det kommer ut litt blod når du gjør dette, berører du bloddråpen forsiktig med spissen for å fylle pipetten igjen.

Riste-delen ser ut til å lekke når jeg skyver pipetten inn i den. Hva skal jeg gjøre?

Kontakt kundesupport.

Kassetten kan ikke settes inn i analysatoren. Hva skal jeg gjøre?

Når du setter inn kassetten må du passe på at den har riktig side opp. Koden skal være øverst når du setter inn kassetten i analysatoren.

Jeg åpnet kassettposen for tidlig ved en feiltakelse. Hva skal jeg gjøre?

Kast en kassett som har vært åpen i mer enn 2 minutter. Det vil bli feilaktig resultater. Bruk en ny kassett i stedet.

Kodene på kassetten og skjermen er ikke de samme.

Ikke bruk kassetten. Bevar forpakningsmaterialet og kontakt kundesupport.

Analysatoren slo seg ikke på da jeg satte inn kassetten. Hva skal jeg gjøre?

Ta ut kassetten. Sett den inn igjen til den «klikker». Hvis analysatoren fremdeles ikke er slått på, betyr dette at den kan ha et problem og kan ikke brukes. Kontakt kundesupport.

Jeg ser ikke «RUN» og nedtelling på analysatoren når jeg har satt riste-delen på analysatoren. Hva skal jeg gjøre?

Kontakt kundesupport.

Mitt resultat säger ”QCOK” och en siffra. Hva skal jeg gjøre?

«QCOK» betyr at analysatoren fungerer som den skal. Tallet du ser er ditt A1C-resultat. Skriv inn resultatet i Resultatloggen i Hurtigguiden. Analysatoren viser resultater i 60 sekunder og slås deretter av automatisk.

Gjennomgå resultatene med legen din.

Resultatet mitt er ikke «QCOK» og et tall. Hva skal jeg gjøre?

Se avsnittet for feilsøking. Du kan også kontakte kundesupport.

Hva skal jeg gjøre med testen når den er ferdig?

Når du har lagt inn resultatet, kan du kaste den brukte pipetten, riste-delen og kassetten sammen med husholdningsavfallet. Disse delene kan bare brukes en gang. Merk at lansetten også er en del for engangsbruk.

Spar analysatoren for de andre testene. Analysatoren viser «01TL» for å indikere at det er en test som gjenstår. Når analysatoren viser «00TL», betyr dette at du har brukt alle testene. Etter at du har brukt den siste testen, kan du kaste analysatoren i husholdningsavfallet.

CardioChek

Klikk her for å se spørsmål og svar

Riktig språk vises ikke

Årsak: Innstillt på feil språk.

Løsning: Slå av måleren. Se avsnitt IV, Innstilling – Innstilling av språk.

Feil tid og / eller dato vises

Årsak: Dato og klokkeslett er feil innstilt.

Løsning: Se avsnitt IV, Innstilling av tid og dato.

FAILED vises når en kontrolltest utføres med måle-kontrollpinnen

Årsak: Måleren må rengjøres.
Måle-kontrollpinnen er skitten eller skadet.

Løsning: Rengjør målevinduet med en ren, fuktig og lofri klut eller serviett.
Bruk en annen måle-kontrollpinne.
Hvis det fremdeles vises FAILED, ring kjøpsstedet eller MedCam AB.

TOO MUCH LIGHT

Årsak: Testen utføres i direkte lys eller utendørs.

Løsning: Gjør testen innendørs, ikke ved vinduer eller direkte under en lampe.

MEMO ERR

Årsak: MEMo Brikken er skadet.

Løsning: Bruk en annen MEMo-brikke med samme Lot-nummer.

TEST ERR

Årsak: Det er brukt for lite blod eller væske på målepinnen.

Løsning: Gjenta testen med en ny målepinne og sørg for at riktig mengde blod blir påført.

SET TIME AND DATE

Årsak: Måleren er ny, eller språket er ikke satt.

Løsning: Følg instruksjonene for innstilling av språk.

TEST NOT ALLOWED

Årsak: Testen som skal utføres med MEMo-brikken, kan ikke utføres på måleren.

Løsning: Kontroller MEMo-brikken, og kontroller at riktig MEMo-brikke brukes. Kontakt kjøpsstedet eller MedCam AB.

LOW TEMP

Årsak: Målerens temperatur er lavere enn det som er tillatt for analyse.

Løsning: Flytt måleren til et varmere sted og vent til måleren har riktig temperatur.

HI TEMP

Årsak: Målerens temperatur er høyere enn det som er tillatt for analyse.

Løsning: Flytt måleren til et kjøligere sted og vent til måleren har riktig temperatur.

INSTALL MEMO CHIP

Årsak: MEMo-brikken er feil satt inn eller skadet.

Løsning: Sett inn den samme eller ny MEMo-brikke riktig.

EXPIRED LOT

Årsak: Utløpsdatoen for måledato har utgått, feil MEMo-brikke er satt inn eller målerdatoen er innstilt feil.

Løsning: Kontroller utløpsdatoen for måledato og sørg for at riktig MEMo-brikke er satt inn. Sjekk målerens dato – se instruksjoner.

CHANGE BATTERY

Årsak: Batteriene må byttes.

Løsning:Bytt ut batteriene med 2 nye AAA-batterier. (Tester kan ikke utføres før batteriene er byttet ut.)

TEST ABORTED

Årsak: Målepinnen er ikke satt riktig inn eller fjernet før testen ble fullført.

Løsning: Gjenta testen med en ny målepinne.

TRIGS TOO HIGH LDL N/A

Årsak: Lipid panelets triglyseridresultat er 4,52 mmol / l eller mer.

Løsning: Ingen handling er nødvendig. LDL vil ikke bli beregnet ettersom triglyseridene er 4,52 mmol/l eller mer.

PRINT ERROR

Årsak: Skriverfunksjonen er avbrutt.

Løsning: Skriv ut resultatene fra minnet (MEMORY-meny) eller prøv en annen test.

Resultatene skrives ikke ut.

Årsak: Kabelen er feil satt inn. Skriverdekselet er ikke lukket ordentlig. (Skriverens indikatorlampe lyser rødt.)
Etiketter / papir mangler.

Løsning: Sjekk alle kontakter. Skriv ut resultatene fra minnet.
Lukk skriverdekselet ordentlig, og kontroller at indikatorlampen lyser grønt. Skriv ut resultatene fra minnet.
Se skriverens bruksanvisning.

Resultatene er uventede.

Årsak: Målepinner blir lagret på feil måte.
Løsning: Gjenta testen og bruk en målepinne fra en annen krukke. Utfør kontrolltester med kontrollvæskene for å se at resultatene er innenfor grenseverdiene.

Årsak: Batteriene er defekte.
Løsning: Bytt batterier.

Årsak: Måleren er lagret feil.
Løsning: Sjekk at måleren ikke har vært utsatt for høye eller lave temperaturer eller fuktighet, og gjør om testen.

Årsak: Målepinne-vinduet er skittent.
Løsning: Rengjør målepinne-vinduet

Årsak: MEMo-brikken har ikke samme Lot-nummer som målepinner.
Løsning: Bruk MEMo-brikken og målepinner med samme Lot nummer.

Et resultat viser < (mindre enn) foran en verdi

Årsak: Resultatet er lavere enn målerens laveste testverdi.

Løsning: Gjenta testen. Utfør kontrolltester med kontrollvæskene for å se at resultatene er innenfor grenseverdiene.

Et resultat viser > (mer enn) en verdi.

Årsak: Resultatet er høyere enn målerens høyeste testverdi.

Løsning: Gjenta testen. Utfør kontrolltester med kontrollvæskene for å se at resultatene er innenfor grenseverdiene.

Måleren viser ”_ _ _ _” eller N/A

Årsak: Resultatet kan ikke vises pga. en verdi mangler for beregningen. Resultatet er utenfor målerens grenseverdier.

Løsning: Gjenta testen. Utfør kontrolltester med kontrollvæskene for å se at resultatene er innenfor grenseverdiene.

CardioChek Plus

Klikk her for å se spørsmål og svar

Det ønskede språket vises ikke.

Årsak: Språket er angitt feil.

Løsning: Slå av analysatoren. Se avsnitt lll. Forberedelse – Hvordan tilbakestille språk.

Feil tid og / eller dato vises

Årsak: Dato og klokkeslett er ikke satt riktig.

Løsning: Se avsnitt lll. Forberedelse – Hvordan sette dato og tid.

FAILED tid vises. under en test med en kontrollstrimmel.

Årsak: Analysatoren må rengjøres. Sjekk om strimmel er skitten eller skadet.

Lösning: Torka av testremseöppningen med en ren, fuktig och luddfri duk. Bruk ekstra kontrollstrimmel. Hvis kontrollstrimmelen fremdeles mislykkes, ring kundeservice.

TOO MUCH LIGHT

Årsak: Testen utføres i direkte lys eller utendørs.

Løsning: Gjør testen innendørs, vekk fra vinduer og fra direkte lamper.

MEMO CHIP ERROR

Årsak: MEMo Chip® er feil.

Løsning: Bruk en annen MEMo-brikke fra samme parti.

TEST ERROR

Årsak: Utilstrekkelig mengde prøve er lagt til teststrimlen.
Løsning: Test igjen med en ny teststrimmel og sørg for at riktig volum av prøven brukes.

Årsak: Analysatoren er ny, eller språkalternativer er ikke angitt.
Løsning: Følg bruksanvisningen for instruksjoner om hvordan du setter språket.

TEST NOT ALLOWED

Årsak: Testen valgt av den installerte MEMo-brikken kan ikke kjøres på analysatoren.

Løsning: Kontroller MEMo-brikken og sørg for at riktig MEMo-brikke er satt inn. Ring kundesupport.

LOW TEMP

Årsak: Temperaturen på analysatoren er lavere enn akseptabel driftstemperatur.

Løsning: Flytt til et varmere miljø og test etter at analysatoren har nådd riktig temperatur.

HI TEMP

Årsak: Analysatorens temperatur er høyere enn akseptabel driftstemperatur.

Løsning: Flytt til et akseptabelt miljø og test etter at analysatoren har nådd riktig temperatur.

INSTALLMEMO CHIP

Årsak: MEMo-brikken er ikke satt inn ordentlig, eller den er feil.

Løsning: Sett inn den samme MEMo-brikken eller en ny riktig.

EXPIRED LOT

Årsak: Teststrimlene er utløpt, feil MEMo-brikke er satt inn eller datoen er feil innstilt.

Løsning: Kontroller utløpsdatoen for teststrimlene, og sørg for at riktig MEMo-brikke er satt inn. Sjekk datoinnstillingen – se avsnitt III., Forberedelse – Hvordan angi dato og klokkeslett.

REPLACE BATTERIES

Årsak: Batteriene må byttes.

Løsning: Bytt ut alle batterier med nye høykvalitets AA-batterier. (Analysatoren kjører ikke tester før batteriene er byttet ut.)

TEST ABORTED

Årsak: Teststrimmelen hadde ikke blitt satt ordentlig inn eller fjernet før testen var fullført.

Løsning: Test igjen med en ny teststrimmel.

TEST ABORTED

Årsak: Skriverfunksjonen er kansellert.

Løsning: Skriv ut resultater i MINNET eller prøv på nytt.

Resultatene kan ikke skrives ut.

Årsak: Kommunikasjonskabelen er ikke riktig tilkoblet.
Løsning: Sjekk alle tilkoblinger. Skriv ut testresultatene som er lagret i minnet igjen.

Årsak: Skriverdekselet er ikke lukket ordentlig. (Skriverindikatorlampen er rød.)
Løsning: Lukk skriverdekselet ordentlig, og kontroller at indikatorlampen for skriveren er grønn. Skriv ut testresultatene som er lagret i minnet igjen.

Årsak: Etiketter / papir mangler i skriveren.
Løsning: Se Guide System for utarbeidelse / operativsystemets veiledningsark som er pakket sammen med skriveren.

STRIP ERROR

Årsak: MEMo-brikken er feilaktig.

Løsning: Bruk en annen MEMo-brikke fra samme vare.

INSUFFICIEN T SAMPLE

Årsak: Prøvestørrelsen var ikke stor nok til at testen ble fullført og ingen resultater oppnådd.

Løsning: Gjenta testen/testene og bruk riktig mengde til prøven.

STRIP REMOVED

Årsak: Teststrimlene ble fjernet under testing.

Løsning: Gjenta testen/testene uten å fjerne teststrimlen/-strimlene til resultatene vises.

Et vist resultat viser < (mindre enn) en verdi.

Årsak: Resultatet er under testområdet.

Løsning: Gjenta testen. Kjør kontroller og bekreft at kontrollene er innenfor riktig område.

Et vist resultat viser > (større enn) en verdi.

Årsak: Resultatet er over testområdet for testen.

Løsning: Gjenta testen. Kjør kontroller og bekreft at kontrollene er innenfor riktig område.

På displayet står det ”_ _ _ _” eller N/A.

Årsak: Resultatet er ikke tilgjengelig på grunn av manglende verdi fra en beregning eller fordi en verdi er utenfor måleområdet.

Løsning: Gjenta testen. Kjør kontroller og bekreft at kontrollene er innenfor riktig område.

TRIGS TOO HIGH LDL N/A

Årsak: Resultatene av triglyseridtester for lipidpaneler var 400 mg / dl (4,52 mmol / l) eller høyere.

Løsning: Ingen handling er nødvendig. LDL er ikke beregnet på prøver med triglyserider på 400 mg / dl (4,52 mmol / l) eller høyere.